TRA CỨU THÔNG TIN BẢO HÀNH

Tra cứu thông tin phiếu bảo hành bằng số điện thoại trong phiếu

Mã phiếu
Ngày tạo
Serial
Trạng thái
Dự kiến
Trạm bảo hành
Thợ bảo hành
Ngày hoàn thành
Kết quả